Algemene Voorwaarden

Coelhorsterappelgaarde 21, 3824 BS – Amersfoort (Netherlands)
Telefoon 06 – 223 50 167 Email info@trouwdjs.nl

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. De opdrachtgever verklaart zich met het verlenen van de opdracht onvoorwaardelijk akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden van Trouw DJ’s.

Voorstellen en prijsopgave

De voorstellen/offertes gedaan door Trouw DJ’s zijn geheel vrijblijvend, voor zover de eisen van de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen niet verzetten.

Tarieven

Voor haar werkzaamheden komt Trouw DJ’s tarieven overeen. Geoffreerde of overeengekomen tarieven blijven 1 maand van toepassing. Hierin zijn niet begrepen de verblijfkosten en accommodatiekosten. De medewerkers van Trouw DJ’s hebben het recht op het nuttigen van minimaal twee consumpties per uur gedurende de gehele overeenkomst en het nuttigen van een eenvoudige maaltijd wanneer een evenement incl. het opbouwen en afbreken langer dan 6 uur duurt Deze kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Indien de te verlenen diensten door Trouw DJ’s niet in Nederland plaatsvinden, dan komen de reiskosten alsmede de reistijd van de medewerkers van Trouw DJ’s voor rekening van de opdrachtgever.

Overeenkomsten

Een overeenkomst met een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat een gegeven opdracht schriftelijk door Trouw DJ’s is bevestigd en door opdrachtgever is ondertekend voor akkoord. Wijziging en/of aanvulling van enige overeenkomst gesloten met Trouw DJ’s kan slechts tot stand komen indien dit door Trouw DJ’s wordt bevestigd. Trouw DJ’s is gerechtigd bij de uitvoering van het evenement gebruik te maken van diensten van derden.

Annuleringen en beëindigen

Indien Trouw DJ’s schriftelijk heeft ingestemd met annulering van een overeengekomen opdracht door de opdrachtgever, dan geldt de volgende regeling met betrekking tot het in rekening brengen van de kosten voor de gehele overeengekomen tijdsduur van de opdracht:

– In geval van annulering door de opdrachtgever binnen twee weken voor aanvangsdatum van het evenement is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

– Bij annulering tussen de twee weken en 12 weken voor aanvangsdatum is 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Trouw DJ’s heeft te allen tijde het recht een evenement te weigeren of te beëindigen indien de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Trouw DJ’s heeft eveneens het recht het evenement te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of de goede naam van haar onderneming kan beschadigen. Trouw DJ’s is niet meer gehouden aan de overeenkomst indien de opdrachtgever in staat van faillissement is gesteld dan wel surseance van betaling aanvraagt.

Locatie

De opdrachtgever garandeert dat de toegang voor de ruimten waarin Trouw DJ’s moet werken onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en veilige voortgang kan vinden. Dit geldt zowel voor het opbouwen als afbouwen. Ook garandeert de opdrachtgever dat de plek, in geval van optreden in de open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat (onverwachte) weersomstandigheden geen schade kan toebrengen aan de apparatuur en medewerkers. Trouw DJ’s dient te beschikken over de noodzakelijke technische faciliteiten zoals genoemd in de overeenkomst.

Geen doorgang door overmacht

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nummer 136/1981Een van overheidswege afkondiging van nationale rouw Gevolgen van een atoomkernreactie, onverschillig hoe die reactie is ontstaan Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen zoals nuts-leveranciers. Aansprakelijkheid Trouw DJ’s is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, tenzij deze zijn ontstaan door opzet of door grove schuld aan de zijde van Trouw DJ’s. Mocht Trouw DJ’s toch aansprakelijk worden geacht, dan zal deze aansprakelijkheid de waarde van de geleverde diensten c.q. de dekking welke door de verzekeraar van Trouw DJ’s wordt gegeven c.q. erkend, niet te boven gaan. Trouw DJ’s is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de opdrachtgever indien een evenement geen doorgang kan vinden vanwege overmacht. De opdrachtgever garandeert dat er nimmer meer publiek in de locatie aanwezig zal zijn dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur en spullen ontstaan door storingen in de stroomvoorziening, alsmede de schade aan apparatuur door publiek toegebracht. Trouw DJ’s verplicht zich zorg te dragen voor een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de door haar uit te voeren werkzaamheden, vastgelegd in de overeenkomst. Trouw DJ’s zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht kan worden. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, dan is Trouw DJ’s voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Trouw DJ’s die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is Trouw DJ’s voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van 1x het bedrag van de totale overeenkomst. Niet toerekenbare tekortkoming Indien de uit te voeren opdracht afhankelijk is van een persoon in dienst van Trouw DJ’s en deze persoon is door ziekte of ongeval buiten staat de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan geldt dit als tijdelijke overmacht. In overleg met de opdrachtgever zal een andere persoon de werkzaamheden overnemen of worden indien mogelijk de werkzaamheden tijdelijk opgeschort en verschoven naar andere data.

Betaling

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij niet tijdige betaling behoudt Trouw DJ’s zich het recht voor de wettelijk toegestane rente per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, gerekend vanaf de dag dat betaling uiterlijk plaats had moeten vinden. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot het door de opdrachtgever verschuldigde, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijk incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle voorstellen c.q. offertes en overeenkomsten van Trouw DJ’s is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

X